บริษัท คาบูกิ ไออี จำกัด

จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือวัดในโรงงาน อุปกรณ์
และอะไหล่ต่างๆที่ทางลูกค้าต้องการรวมทั้งยังมีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักร เครื่องมือวัดในโรงงาน
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมทั้งการรับประกันสินค้า และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

สินค้า และบริการ

จัดหา และจำหน่ายเครื่องมือวัดต่างๆ เครื่องจักรในโรงงาน ตามความต้องการของลูกค้า
จัดหา และจำหน่ายน้ำยาเคมี น้ำยาล้าง สารเคมีในห้องปฏิบัติการ ตามความต้องการของลูกค้า
จัดหา และจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรม
ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น DC Power Supply, Oscilloscope, Multimeter,  Optical Power Meter etc

QZZY Digital microscope

Find What you Really need Qzzy Make it work

วิสัยทัศน์ (VISION)

  • สร้างความเชื่อมั่น ด้วยการบริการที่รวดเร็วและชัดเจน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • ยึดมั่นในการบริการที่ดีทางด้านบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้าในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่
  • พัฒนาการเป็นตัวแทนทางด้านการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิค เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง

พันธกิจ (MISSION)

  • ลูกค้ามีความพึงพอใจ ในด้านสินค้า และบริการ
  • จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐาน จัดส่งสินค้าตรงเวลา รวมทั้งราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งพันธมิตรทางการค้า เพื่อความสัมพันธ์อันดี และได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
  • พนักงานมีส่วนรวมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคง ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถาม

Mobile : 092 945 5377
eMail : kabukiie2017@gmail.com

190/412 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110