เกี่ยวกับเรา

บริษัท คาบูกิ ไออี จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยคุณอภิชาติ   รุ่งเลิศเกียรติ
ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตั้งอยู่เลขที่ 190/412 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมลราช อำเภอบางัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เบอร์ติดต่อ 092-945-5377 ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆที่ทางลูกค้าต้องการ  รวมทั้งยังมีทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมทั้งการรับประกันสินค้า  และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีพันธมิตรในหลายบริษัทฯ ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ (VISION)

  • สร้างความเชื่อมั่น ด้วยการบริการที่รวดเร็วและชัดเจน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • ยึดมั่นในการบริการที่ดีทางด้านบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้าในการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่
  • พัฒนาการเป็นตัวแทนทางด้านการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิค เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง

พันธกิจ (MISSION)

  • ลูกค้ามีความพึงพอใจ ในด้านสินค้า และบริการ
  • จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐาน จัดส่งสินค้าตรงเวลา รวมทั้งราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รวมทั้งพันธมิตรทางการค้า เพื่อความสัมพันธ์อันดี และได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
  • พนักงานมีส่วนรวมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคง ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน